Erna Külpmann: Christdag. In: Plattdütsche Christdagsgeschichten van Külpmann’s Erna, zusammengestellt von Bernhard Bösken, Gevelsberg 2019, S.3.


Erna Külpmann: Dä Ring. In: Plattdütsche Christdagsgeschichten van Külpmann’s Erna, zusammengestellt von Bernhard Bösken, Gevelsberg 2019, S.15-19.


Das Büchlein „Plattdütsche Christdagsgeschichten van Külpmann’s Erna, zusammengestellt von Bernhard Bösken“ ist erhältlich beim Gevelsberger Heimatverein e. V.